Učebné materiály

Učebné materiály

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,
sme radi, že ste sa rozhodli pre voliteľný predmet Viem, čo zjem a prejavili tak záujem o podporu zdravého životného štýlu vašich žiakov. V tejto sekcii sú k dispozícii na stiahnutie kompletné učebné materiály v rozsahu7 lekcií a 37 vyučovacích hodín na celý školský rok.

Metodické materiály k voliteľnému predmetu Viem, čo zjem ponúkajú učiteľom komplexne spracované podklady k vyučovaniu voliteľného predmetu v 4. alebo 5. ročníku základnej školy. Sú zamerané na osvojenie základných pravidiel zdravého a vyváženého stravovania, význam pestrej stravy, rôzne aspekty vplývajúce na kvalitu potravín, riziká nevhodného stravovania, poruchy príjmu potravy a riziká spojené s nedostatkom tekutín v tele. Sústreďujú sa tiež na vybudovanie a upevňovanie hygienických návykov dôležitých pre zachovanie zdravia v súvislosti s potravinami a s ich manipuláciou v bežnom živote.

Metodické materiály obsahujú sedem tematických celkov
(Vyvážená strava, Pitný režim, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania, Energia, Hygiena potravín, Potravinový odpad). Väčšina tematických celkov je rozčlenená na 5 vyučovacích hodín, spolu až 37 vyučovacích hodín na celý školský rok. V aktuálnom školskom roku pribudne nová téma týkajúca sa udržateľnosti v stravovaní. Navrhnuté aktivity a úlohy môže učiteľ využiť v závislosti od podmienok školy, zručnosti a záujmu žiakov. Obsah voliteľného predmetu dopĺňajú interaktívne materiály v digitalizovanej podobe.

Na každú vyučovaciu hodinu je pripravený:
METODICKÝ LIST (pre učiteľa)
PREZENTÁCIA (pre učiteľa)
PRACOVNÝ LIST (pre žiaka)

METODICKÝ LIST pre učiteľa obsahuje:
- motivácia (praktická aktivita, motivačný rozhovor),
- postup sprístupňovania učiva (s využitím rôznych metód a prostriedkov),
- dobrovoľná domáca aktivita,
- múdre okienko (slovník pojmov),
- reflexia (spätná väzba).

PREZENTÁCIA pre učiteľa obsahuje:
- materiál na premietanie počas vyučovacej hodiny (pomocné texty a obrázky),
- odkazy na úlohy v pracovnom liste,
- múdre okienko.

PRACOVNÝ LIST pre žiaka obsahuje:
- úlohy pre samostatnú prácu žiaka.

Aby ste si mohli prezerať ďalší obsah určený pre registrované školy, musíte byť prihlásení na stránke.

1. tematický celok: Vyvážená strava

Prvý tematický celok zahŕňa 6 vyučovacích hodín.
Žiaci na konci tematického celku dokážu/budú vedieť:
vysvetliť, prečo telo človeka potrebuje živiny,
odlíšiť základné funkcie jednotlivých živín na veku primeranej úrovni,
identifikovať potraviny obsahujúce „zdravé a nezdravé tuky“,
vysvetliť (na veku primeranej úrovni), prečo máme niektoré potraviny konzumovať obmedzene,
aplikovať vedomosti o vyváženej strave pri nakupovaní a stravovaní,
zostaviť jednoduchý jedálny lístok, v ktorom je akceptovaná požiadavka vyváženej stravy.

2. tematický celok: Pitný režim

Druhý tematický celok zahŕňa 5 vyučovacích hodín.
Žiaci na konci tematického celku dokážu/budú vedieť:
vysvetliť význam a funkcie vody v tele človeka,
identifikovať podmienky, od ktorých závisí potrebné denné množstvo prijatých tekutín,
vypočítať, koľko tekutín by mal prijať za jeden deň,
naplánovať denný pitný režim,
spozorovať možný prejav nedostatku tekutín na veku primeranej úrovni,
vybrať vhodné nápoje do svojho pitného režimu,
odlíšiť potraviny s obsahom väčšieho/menšieho množstva vody,
za pomoci učiteľa naplánovať, realizovať a vyhodnotiť prieskum o pitnom režime žiakov/súrodencov/rodičov.

3. tematický celok: Ovocie a zelenina

Tretí tematický celok zahŕňa 5 vyučovacích hodín.
Žiaci na konci tematického celku dokážu/budú vedieť:
vysvetliť význam ovocia a zeleniny pre telo človeka,
odlíšiť lokálne a dovážané potraviny,
posúdiť výhody konzumácie sezónnych potravín,
posúdiť výhody konzumácie lokálnych potravín,
aplikovať vedomosti o ovocí a zelenine pri príprave optimálnej sezónnej desiaty/jedla v priebehu dňa,
naplánovať a uskutočniť prieskum o konzumácii ovocia a zeleniny žiakov, 
zaznamenať, vyhodnotiť a prezentovať informácie získané v prieskume.

4. tematický celok: Riziká nevhodného stravovania

Štvrtý tematický celok zahŕňa 5 vyučovacích hodín.
Žiaci na konci tematického celku dokážu/budú vedieť:
spozorovať konzumáciu nadmerného alebo veľmi malého množstva jedla u seba/súrodencov/rodičov,
vysvetliť niektoré dôvody poruchy príjmu potravy na veku primeranej úrovni,
argumentovať o význame pravidelnej pohybovej aktivity v súvislosti s obezitou,
posúdiť na veku primeranej úrovni vplyv nedostatku pohybu na ľudské telo,
aplikovať poznatky o rizikách nevhodného pitného režimu vo svojom stravovaní,
navrhnúť pravidelnú pohybovú aktivitu vo svojom dennom režime.

5. tematický celok: Energia

Piaty tematický celok zahŕňa 4 vyučovacie hodiny.
Žiaci na konci tematického celku dokážu/budú vedieť:
porovnať základné živiny ako zdroje energie pre telo človeka,
jednoducho odlíšiť množstvo energie, ktoré spotrebuje telo človeka v závislosti od pohlavia, hmotnosti, veku,
vysvetliť na veku primeranej úrovni vplyv nevyužitej energie na zdravie človeka,
zdôvodniť význam pohybu v súvislosti s ukladaním nevyužitej energie v tele človeka.

6. tematický celok: Hygiena potravín

Šiesty tematický celok zahŕňa 4 vyučovacie hodiny.
Žiaci na konci tematického celku dokážu/budú vedieť:
dodržiavať správne hygienické postupy pri manipulácii s potravinami,
správne uskladniť rôzne potraviny v chladničke i mimo nej,
odlíšiť potraviny čerstvé, trvanlivé, pokazené,
nájsť na obale tabuľku zloženia potravín a prídavné látky,
posúdiť dátum spotreby konkrétnych potravín podľa jeho vyznačenia na obale,
dodržiavať správne hygienické návyky v súvislosti s prevenciou ochorení. 

Záver

Záverečná časť predmetu zahŕňa 3 vyučovacie hodiny. Žiaci na záver vyučovacieho predmetu budú vedieť porovnať úroveň svojich nadobudnutých vedomostí a zručností s úrovňou na začiatku školského roka.

30. vyučovacia hodina: Príprava na kvíz
31. vyučovacia hodina: Kvíz
32. vyučovacia hodina: Predmet Viem, čo zjem

7. tematický celok: Potravinový odpad

Siedmy tematický celok zahŕňa 5 vyučovacích hodín.
Žiaci na konci tematického celku dokážu/budú vedieť:

vysvetliť na úrovni primeranej veku dôsledky nesprávneho spracovania potravinového odpadu,
zdôvodniť význam recyklácie potravinového odpadu,
posúdiť správnosť/nesprávnosť svojich návykov v súvislosti s tvorbou a recykláciou potravinového odpadu

8. tematický celok Udržateľnosť stravovania – šetrne k prírode

Lekcia je vytvorená v súlade rozdelením základných škôl (platným od roku 2026) pre 1. a 2. cyklus

Pojem udržateľnosti je stále viac aktuálny najmä v súvislosti s pestovaním a kupovaním potravín. Žiaci sa v tejto lekcii okrem iného naučia aplikovať poznatky o správnom triedení, nielen potravinového odpadu. Budú tiež diskutovať a argumentovať o význame šetrného prístupu a to všetko s ohľadom na vplyv k životnému prostrediu.