Program „Viem, čo zjem“ sa v slovenských školách opäť rozbieha

Čo je nové

Program „Viem, čo zjem“ sa v slovenských školách opäť rozbieha

Na základné školy sa už po siedmykrát za sebou vracia program o zdravej výžive „Viem, čo zjem.“ S podporou spoločnosti Nestlé prináša do výučby komplexné materiály na vzdelávanie detí v oblasti zdravého životného štýlu a pohybu. Pedagógovia ich môžu využiť tak pri prezenčnej, ako aj online výučbe. O tom, že pre školy je edukácia v tejto oblasti veľmi dôležitá svedčí aj množstvo zapojených škôl. V aktuálnom školskom roku sa prihlásil spolu rekordný počet 323 základných škôl s 22 304 žiakmi. Školy si môžu program zaradiť do svojho vyučovacieho procesu buď ako projekt alebo voliteľný predmet. 

Stravovacie návyky, či už pozitívne alebo negatívne, ktoré vo svojom detstve od svojho okolia preberieme, nás ovplyvňujú aj v dospelosti. Škola ponúka deťom priestor, v ktorom sa môžu naučiť ako si osvojiť zdravý životný štýl a udržať si ho aj do vyššieho veku. „Pokladáme za jednu z priorít motivovať deti k osvojeniu pravidiel zdravého a vyváženého stravovania a k pohybovým aktivitám. Práve preto sme veľmi radi, že sa projekt ,Viem, čo zjem‘ už siedmy rok teší stále vyššej obľube na základných školách,“ hovorí Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Voliteľný predmet si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre 4., 5. a 6. ročníky. Učebné materiály je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma, pre pedagógov boli vytvorené komplexne na celý školský rok v rozsahu 37 vyučovacích hodín. Predmet ponúka učiteľom dostatok priestoru si výučbu tvorivo modifikovať v závislosti od svojich potrieb, ale aj potrieb a záujmu žiakov. 

Projektová forma ponúka priestor priblížiť žiakom tému zdravej výživy v menšom rozsahu, a to formou šiestich vyučovacích hodín. Projekt je určený pre 3. – 6. ročníky základných škôl a rovnako pozostáva zo šiestich tematických celkov, vďaka ktorým sa žiaci oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín. Tematické celky sú k dispozícii aj v digitalizovanej podobe, podnecujú tak pozornosť žiakov a učivo vysvetľujú zaujímavým spôsobom. Obsahujú náučné videá, hry a je možné s nimi pracovať na interaktívnej tabuli či premietať online.

Aj v tomto školskom roku bude vyhlásená súťaž, v ktorej tri najúspešnejšie školy môžu získať ceny – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500, 300 a 200 eur. 

„Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta. Realizuje sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. ÚVZ program „Viem, čo zjem“ predstavuje vo svojich publikáciách ako príklad dobrej praxe preventívnych programov v zdravotníctve, zameraných na problematiku zdravej výživy a pohybovej aktivity. Viac informácií o programe je dostupných na našej internetovej stránke www.viemcozjem.sk