Povedali o Viem, čo zjem

Povedali o Viem, čo zjem

Žiakov všetky témy zaujali, niektoré lekcie sme použili aj počas našej každoročnej školskej aktivity: Deň jablka a týždeň zdravej výživy.  Pracovné listy a prezentácie boli veľmi zaujímavo a prehľadne spracované. Ďakujeme.

ZŠ Lesná 55, Bačkov

V rámci hodín rôznych výchov sme začlenili do vyučovania témy Vášho projektu ako „Týždeň zdravej výživy“. V rámci jedného týždňa v mesiaci október sme sa teda venovali jednotlivým témam. Deťom, hlavne tým starším, sa veľmi páčila Vyvážená strava. Nakoľko ja sama sa zdravo stravujem a pravidelne niekoľkokrát do týždňa športujem, prednáška na túto tému sa mi viedla veľmi dobre. Projekt sme stihli v triedach na II. stupni. Žiakom sa to páčilo, preto sme sa dohodli, že v II. polroku pokračujeme s ďalším „Týždňom zdravej výživy II.“  Témy v jednotlivých triedach vymeníme, aby sa  deťom dostalo čo najširšie spektrum informácií. 

ZŠ Strážnická 1, Skalica

Veľmi vhodne vypracovaný projekt, vždy som si mohla manuál  dopredu naštudovať, pracovné listy sme si premietali na tabuľu a žiaci mohli pracovať s nimi interaktívne. Keď to bolo vhodné ,vytlačili sme si ich a pracovali aj s papierovou formou. Materiálne podklady boli výborne spracované a deti bavilo s nimi pracovať. Veľa sme diskutovali, porovnávali, rozprávali o skúsenostiach. Deti sa otvorili a rozprávali o sebe, a o tom ako je to u nich doma. 

ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

Vďaka tomu si žiaci hravou formou osvojili zásady zdravej výživy, zorientovali sa v zložení potravín, správnom spôsobe ich konzumácie či skladovaní. Zároveň spoznali riziká, za ktoré je zodpovedná nesprávna výživa. Žiaci si pripravili zdravé, kreatívne a chutné ovocné výzdoby, na ktorých si potom spoločne pochutnali.

ZŠ Drienovec 44

Žiakom sa hodiny páčili, pretože lekcie sú spracované na vysokej úrovni, pútavou formou. Aj pracovné listy dopĺňali charakter hodiny a deti sa pri nich zabavili. Najviac sa im páčila téma ovocie a zelenina, kde si žiaci doniesli aj vlastné obľúbené ovocie a zeleninu do školy a urobili si medzi sebou ochutnávku spojenú s prednáškou. Praktickými ukážkami cvičenia sme si obohatili túto tému. 

ZŠ Park Angelium 8, Košice

Prednášky prebiehali aj online kvôli karanténam v triedach. Vyučujúci sa pripravili podľa dodaných manuálov k jednotlivým témam. K prednáške pripojili aj pohybové alebo tvorivé aktivity. Žiaci prejavili záujem o dané témy a oboznámili sa aj s novými poznatkami. Niektoré témy boli prednášané na celej hodine a ďalšie témy boli súčasťou vyučovacieho procesu v rámci predmetov – Prírodoveda, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova.

ZŠ a MŠ A. Kubinu, Trnava

Školenia boli zaujímavé, žiakom sa páčili. Žiaci sa naučili niečo nové. S chuťou sa pustili aj do  rôznych aktivít. Zaumienili si, že sa pokúsia zdravo stravovať a viac sa pohybovať.

ZŠ J.A. Komenského, Komárno

Deti si hravou formou osvojovali zásady zdravej výživy, naučili sa orientovať v správnom spôsobe konzumácie a skladovania, ale spoznali aj riziká nesprávnej výživy a aký je dôležitý pitný režim. Okrem digitalizovaných učebných materiálov, ktoré deti veľmi zaujali, vypracovali sme aj pracovné listy a trochu netradične sme danú tematiku spracovali v projektoch. Fotografie sme zverejnili na našej webovej stránke školy. Napriek tomu, že času na realizáciu bolo málo, určite bol tento projekt prínosom a deťom sa páčil. Ďakujeme. 

ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou

Školenie žiakov zaujalo. Veľa sa pýtali. Zistili či sa stravujú zdravo. Dozvedeli sa veľa nových a zaujímavých vecí, ktoré sa snažia uplatniť aj vo svojich rodinách. Ďakujeme!

PeadDr. Rentáta Magdziaková, ZŠ Karpatská 11, Svidník

Školenie sa deťom veľmi páčilo. Aktívne sa zapájali do rozhovoru. Mnohí si dokonca dali záväzok, že sa budú lepšie stravovať.

Pavel Bernát, ZŠ s MŠ Melíšková 650, Veľké Leváre

Školenia druhej lekcie sme na škole absolvovali v rámci Týždňa vzdelávania. K prednáškam sme zaradili aj tvorivé dielne a exkurzie. Veľmi ma teší, že žiakov téma podaná týmto spôsobom skutočne zaujala.

Mgr. Anna Tomčíková, ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Handicap našich detí je pre nás pedagógov nekonečný kolobeh snahy minimalizovať ich „nedostatky“ a v maximálnej možnej miere ich zapájať do spoločenského života, integrovať medzi zdravé deti. Projekt „Viem, čo zjem“ je pre nás jednou z ciest, ako pomáhať plniť tieto naše predsavzatia pre naše decká.

Mgr. Milada Gažovičová, Špeciálna ZŠ internátna, Spojná 6, Trnava

Deti prejavujú záujem o zdravú stravu aj v praktickom živote. Na desiatu začali vo väčšom množstve nosiť zeleninu a ovocie. V tomto smere pôsobia aj na svojich rodičov. Aj keď sladkosti majú rady, jeden deň v týždni sme si vyhradili bez nich.

Mgr. Mária Hollá, ZŠ Novomeského 11, Trenčín

My v spoločnosti Nestlé si uvedomujeme hrozby, ktoré pre deti predstavujú civilizačné choroby spôsobené nesprávnou výživou a nedostatočnou fyzickou aktivitou. Týmto projektom chceme školákom na Slovensku ukázať cestu, ako si s týmito hrozbami poradiť. Veríme, že projekt „Viem, čo zjem“ im pomôže prehodnotiť nesprávne stravovacie návyky a bude ich motivovať k zmene.

Róbert KIČINA, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko