Povedali o Viem, čo zjem

Povedali o Viem, čo zjem

Prednáška bola pre žiakov zaujímavá. Dozvedeli sa veľa nových informácií. Boli aktívni, zapájali sa do prednášky mnohými otázkami a svojimi postrehmi a skúsenosťami. 

ZŠ Škultétyho, Topoľčany 

Školenie žiakov v rámci projektu bolo pre žiakov zaujímavé, program bol prínosný. Žiaci sa dozvedeli o význame vitamínov z ovocia a zeleniny, tiež o prospešnosti nákupu a používania lokálnych produktov. 

ZŠ Karpatská, Svidník 

Žiaci si zopakovali význam ovocia a zeleniny vo výžive človeka, dozvedeli sa, odkiaľ pochádza ovocie a zelenina na našich pultoch v obchodoch, aj to, prečo je lepšie kupovať lokálne druhy ovocia a zeleniny. Dozvedeli sa, kedy počas dňa by mali konzumovať ovocie, aby sa nezaťažilo ich trávenie. Všetko prebehlo interaktívnou formou. 

Spojená škola Centrálna, Svidník 

Téma prednášky „Ovocie a zelenina“ bola žiakom zrozumiteľným spôsobom odprezentovaná. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a dozvedeli sa nové informácie o ovocí a zelenine ako prospievajú ich zdraviu. Na základe týchto poznatkov veríme, že žiaci zmenia spôsob stravovania a do svojho jedálnička zaradia viac ovocia a zeleniny. Kladne hodnotím aj prácu s pracovnými listami. 

ZŠ Škultétyho, Nitra 

Prednáška na tému „Ovocie a zelenina“ prebehla v príjemnej atmosfére, žiaci počúvali, následne sa zapojili do diskusie, mali rôzne otázky k tejto téme. Podelili sa o svoje poznatky s ostatnými. Doplnili a rozšírili si svoje vedomosti o niektoré druhy ovocia a zeleniny, s ktorými sa doteraz nestretli. Zaujala ich aj práca s pracovnými listami. 

ZŠ Cabajská, Nitra

Žiaci dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií týkajúcich sa konzumácie ovocia a zeleniny. Prednáška mala pre deti prínos, hodnotím veľmi dobre. 

ZŠ s MŠ Na Hôrke, Nitra

Žiaci 3. a 4. ročníkov sa na besede dozvedeli o tom, čo je potravinová pyramída, čo je zdraviu prospešné a čo škodlivé, zdroje vitamínov v ovocí a zelenine. S výkladom - besedami p. lektoriek sme boli spokojní. 

ZŠ M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom 

Žiaci 4. a 5. ročníka boli veľmi spokojní. Prednáška pod odborným vedením ich zaujala, aktívne sa zapájali a pracovali. Téma bola odprednášaná odborne, ale primerane veku. Aktivity veľmi dobre zvolené. 

ZŠ Dr. Jánskeho, Žiar nad Hronom 

Prednáška bola plná dôležitých informácií ohľadom stravy. Pripravené hry boli pre deti poučné a zábavné. V budúcnosti plánujeme v spolupráci pokračovať. 

ZŠ s MŠ Komenského, Poprad

Prednáška „Pestrá strava a zdravý tanier“ bola výborným spestrením nášho projektu o zdravej výžive. Deti prednáška zaujímala, aktívne sa zapájali a vďaka novej hre si aj pekne zacvičili.

Spoj. Š. sv. Jána Pavla II., Poprad 

Školenie bolo vedené erudovaným spôsobom a rétorikou prispôsobenou veku žiakov. Použitie interaktívnych cvičení, obrázkov, hádaniek, problémových úloh a tajničiek udržiavalo detí aktívne. Úlohy boli zaujímavé a podané zrozumiteľným spôsobom. Pedagógovia túto aktivitu vo forme školenia hodnotia ako príjemné obohatenie vyučovanie v prírodovede a biológií. 

ZŠ Postupimská 37, Košice

Školenie v jednotlivých triedach prebiehalo podľa vzájomnej dohody s kontaktnou osobou RÚVZ. Komunikácia bola veľmi ústretová. Škola zabezpečila tlač pracovných listov pre všetkých zúčastnených žiakov. Každá trieda absolvovala s lektorom 1 vyučovaciu hodinu na danú tému. Žiaci aj prítomní pedagógovia pozitívne hodnotili prítomnosť lektorov aj prezentáciu témy. 

ZŠ s MŠ Š. Moysesa, A. Kmeťa, Žiar nad Hronom 

Zapojení žiaci získali mnoho zaujímavých informácií o zdravom a nezdravom stravovaní. Aktivity boli realizované zážitkovou formou a žiakov zaujali. Vhodným spôsobom v nich podporili záujem o správnu životosprávu a pohyb. 

ZŠ M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom

Kladne hodnotím zážitkové prepojenie teoretických poznatkov s praktickými situáciami (ovocie, zelenina), deti to zaujalo a boli veľmi spokojné. 

ZŠ P. Škrábáka, M. Hattalu, Dolný Kubín

Prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka s počtom: 99. Žiaci boli aktívni, téma žiakov zaujala, výborne spolupracovali s lektormi. Ďakujeme lektorom za nové a zaujímavé poznatky na danú tému: ovocie a zelenina. 

ZŠ Požiarnická 3, Košice 

Žiaci sa aktívne zapájali do prednášky a učili sa nové zaujímavosti. Lektorka žiakov zaujala. Žiaci získali nové poznatky. Naučili sa poznávať menej známe druhy ovocia a zeleniny. Žiakov zaujala aktivita s poznávaním toho, čo obsahujú jednotlivé druhy ovocia a zeleniny a ich význam pre človeka. 

Súkromná spojená škola Starozágorská 8, Košice

Školenie prebiehalo v termíne ako sme sa dohodli. Prednáška bola pripravená, bol veľmi pekný kontakt s deťmi. Prednáška prebiehala formou rozhovoru, kde deti reagovali a rozprávali. Školenie bolo dobre pripravené. Neprebehlo len formou prednášky, ale deti boli od začiatku zapájané do rozhovoru. Prednáška prebiehala formou rozhovoru, čo je veľmi dobré. 

ZŠ Stred, Považská Bystrica 

Zaujímavá prezentácia s pripravenými pracovnými listami, výbore pripravení lektori, ktorí žiakov zaujali a obohatili o nové informácie. 

ZŠ Park Angelium 8, Košice

Priebeh školenia, výklad a odbornosť bol pre deti náučný a zaujímavý. Deti prejavovali záujem formou otázok, téma "Ovocie a zelenina" ich oslovila, aktívne sa zapájali. ďakujeme za prednášku a budeme sa tešiť a privítame aj Ďalšie. Témy týkajúce sa predmetu Viem čo zjem sú zaujímavé, deti o ne prejavujú záujem a keďže je dobré s deťmi komunikovať a rozprávať sa o zdravom stravovaní.

ZŠ s MŠ Báhoň

Žiaci v zúčastnených triedach aktívne počúvali, zapájali sa do diskusie a pripravených aktivít. Prednášky boli zaujímavé, obohacujúce, na vysokej odbornej úrovni a pre žiakov veľkým prínosom. 

ZŠ M. R. Štefánika, Čadca 

Interaktívna prednáška pod vedením pani Gondášovej deti veľmi zaujala, pútavým spôsovom deti informovala o ovocí, zelenine, zdravej strave a hygiene. 

ZŠ, P. Jilemnického, Zvolen 

Prednáška na tému zdravá strava, ovocie a zelenina bola podaná pútavo, obohatená o prezentáciu. Žiaci boli aktívni, zapájali sa do rozhovoru. Získali množstvo nových informácií. Prednáška bola veľmi prínosná. 

ZŠ J. Alexyho, Zvolen

Naša škola je zapojená v projekte "Viem, čo zjem", spolupráca už niekoľko rokov. Prednášky sú zaujímavé a pútavé. Deti ich majú veľmi radi a dozvedia sa veľa nového. 

ZŠ Hrnčiarska, Zvolen 

Školenie prebiehalo v príjemnej atmosfére, žiaci spolupracovali a nadobúdali si užitočné informácie o zdravej výžive. 

ZŠ Jilemnického, Dunajská Streda 

Prednáška bola veľmi pekne pripravená, pútavá a zaujímavá. Žiaci sa dozvedeli veľa nových informácií o dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny. Na záver si zábavnou formou zopakovali všetko to, čo sa dozvedeli. 

ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany

Prednáška bola veľmi zaujímavá a poučná. Deti to veľmi zaujalo, do aktivít sa zapájali. Na otázky sa snažili odpovedať. 

Súkromná ZŠ ul. Boženy Nemcovej 1, Lučenec 

Obsah prednášky žiakov zaujal, zapájali sa do riadeného rozhovoru, boli aktívni. V pracovnom liste riešili úlohy, oboznámili s výživovými hodnotami vybraných druhov ovocia a zeleniny, obsahom vitamínov a minerálnych látok a ich vplyvom na správne fungovanie ľudského organizmu. 

ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca

Program bol veľmi prínosný. Žiaci sa dozvedeli, aký význam má uprednostňovanie zdravých potravín, najmä ovocia a zeleniny, na našich tanieroch. Vďaka vysokému obsahu vody, minerálnych látok a vitamínov a nízkemu obsahu tuku a soli sú pre náš organizmus prospešné a dodávajú nám energiu potrebnú pre život. Zároveň sa dozvedeli, že je lepšie kupovať lokálne produkty ako tie, ktoré k nám putujú tisícky kilometrov. Lokálne produkty sú zdravšie a obsahujú menej chem. látok. 

Spojená škola Svidník, ul. Centrálna 464

Žiakom sa aktivita páčila. Školenie ohľadom témy Ovocie a zelenina bolo pre žiakov užitočné, keďže sa naučili aj nové pojmy, ktoré doteraz nepoznali a tiež sa naučili tieto pojmy po slovensky. Zaujali ich množstvá vody, bielkovín či vlákniny v jednotlivých ovociach či zeleninách.

ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM v Rožňave

Žiaci sa veľmi pútavým a názorným spôsobom dozvedeli dôležité informácie o správnych stravovacích návykoch, čo je pre náš organizmus prospešné a čo škodlivé. 

ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina 

Pracovníčka ÚVZSR, RÚVZ v Spišskej Novej Vsi pútavou formou rozprávania a prostredníctvom prezentácie priblížila žiakom tému: "Ovocie a zelenina". Vyzdvihla význam konzumovania ovocia a zeleniny a vysvetlila, kedy je vhodné jesť ovocie a kedy zeleninu. Spoločne v závere vypracovali pripravené pracovné listy. 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves

Moje hodnotenie je len pozitívne. Pani školiteľka viedla školenie pútavo a interaktívne. Deťom sa téma a spracovanie veľmi páčilo. Spolupracovali a vedeli reagovať na dané otázky. Dozvedeli sa nové poznatky, ktoré môžu zúročiť v bežnom živote a upevniť si a zlepšiť svoje zdravie. 

ZŠ Prostějovská 38, Prešov

Žiaci sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií o konzumácií ovocia a zeleniny. Prednášku hodnotím pozitívne, mala prínos pre našu školu. 

ZŠ Topoľová 8, Nitra

Prednášky boli veľkým prínosom pre našich žiakov. Dozvedeli sa nové zaujímavosti, ktoré môžu ďalej využívať pri zdravom stravovaní. 

ZŠ Cabajská, Nitra

Pútavým a zaujímavým spôsobom podaná prednáška. Oceňujem prístup prednášajúcej a ďakujeme za to, že aj týmto spôsobom učíme deti, že zdravá výživa je dôležitá. 

ZŠ SNP 1, Humenné 

Pani školiteľka bola veľmi príjemná. Poznatky o ovocí a zelenina podala žiakom prijateľným spôsobom, prednáška bola veku primeraná. Deti zaujala obohatila žiakov o vedomosti a metodicky zvládla tému. 

ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky

Školitelia z RÚVZ odprednášali žiakom 5. a 6. ročníka tému Ovocie a zelenina za pomoci pútavej prezentácie, pričom pomocou otázok zapojili žiakov do diskusie. Žiaci reagovali, pýtali sa, ak nerozumeli, školitelia im odborne odpovedali. Ďakujeme. 

ZŠ Považská Teplá 171, Považská Bystrica 

Školenie prebehlo na škole v troch dňoch. Témou bolo Ovocie a zelenina. Školenie sa nieslo v príjemnej atmosfére zo strany žiakov a verím, že aj školiteliek. Žiaci si zábavnou formou osvojili zásady konzumácie ovocia a zeleniny, osvojili si nové vedomosti a zopakovali, čo už vedeli. Táto lekcia žiakom priblížila prečo je také dôležité mať vo svojom jedálnom lístku dostatok ovocia a zeleniny. Dozvedeli sa taktiež, ako by mal vyzerať zdravý tanier, kedy počas dňa by mali konzumovať ovocie a kedy zeleninu. V lekcii sa oboznámili tiež s tým, aký je rozdiel medzi lokálnymi a dovážanými potravinami, ktoré bežne konzumujeme. Vďaka kalendáru sezónnych potravín si pripomenuli, kedy u nás dozrievajú rôzne druhy ovocia a zeleniny. Ďakujeme. 

ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov

Žiaci absolvovali veľmi zaujímavú prednášku spojenú s aktivitami. Žiakov to očividne veľmi zaujalo, zapájali sa do aktivít, reagovali na otázky a určite sa aj dozvedeli veľa nových informácií. Spolupráca s pracovníkom RÚVZ bola tiež veľmi príjemná. 

ZŠ s MŠ J. Bakossa, Banská Bystrica

Školenia žiakov veľmi zaujalo. Pani školiteľka rozprávala k téme ovocie a zelenina veľmi pútavo a zaujímavo. Školenie bolo výborné. 

ZŠ Súkromná spojená škola ul. M. Falešníka 6, Prievidza

Žiaci 3. - 6. ročníka, vďaka aplikácií a spôsobe podania prednášky získali ďalšie cenné vedomosti o prospešnosti konzumácie ovocia a zeleniny. Taktiež prínosom bolo zdôraznenie pestovania, nákupu a konzumácie lokálnych produktov. 

Cirkevná ZŠ sv. Juraja, Svidník

Školenie žiakov v rámci projektu bolo pre žiakov veľmi zaujímavé. Program bol prínosný. Žiaci sa dozvedeli o význame zdravej výživy a o prínose vitamínov z ovocia a zeleniny v jedle, o správnom skladované a o prospešnosti lokálnych produktov. 

ZŠ Karpatská, Svidník

Školenie bolo veľmi zaujímavé, prínosné pre žiakov. Žiaci sa dozvedeli množstvo nových informácií. Pracovné listy boli veľmi dobre pripravené, žiakov úlohy aj riešenie tajničky zaujali. Žiaci boli aktívni, hlásili sa. Lektorky prednášali pútavým spôsobom. Školenie splnilo svoj účel, žiaci získali nový pohľad k danej téme. 

ZŠ Ochodnica

Prednáška bola pre žiakov prínosom, dozvedeli sa o rôznych druhoch ovocia a zeleniny. A o správnom množstve v dennej strave. 

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, Trnava

Do projektu "Viem, čo zjem" v školskom roku 2022/2023 sa na našej škole zapojili dve triedy šiesteho ročníka. Absolvovali sme prednášku Ovocie a zelenina a Pitný režim. Technické možnosti na škole nám umožnili premietanie cez projektor aj vytlačenie materiálov. Mohli sme tak využiť aj digitálnu verziu témy Pitný režim. Žiakom sa prezentácie, prednášky ako i praktické aktivity veľmi páčili, boli aktívni, vzorne vypracovali jednotlivé pracovné listy k témam. Pracovali samostatne aj v skupinách. Počas prezentácií i aktivít mali veľa doplňujúcich otázok, samostatných postrehov z vlastných skúseností. Projekt hodnotíme tak z pohľadu žiakov ako i z pohľadu pedagóga pozitívne. 

ZŠ A. Stodolu 60, Martin

Prednáška o zelenine a ovocí bola zaujímavá, žiaci spoznali niektoré nové netradičné druhy ovocia a zeleniny - ich vlastnosti a použitie. Dozvedeli sa o správnej príprave, kombinácií niektorých druhov, kedy a ako ich konzumovať, aby boli zdraviu prospešné. 

ZŠ s MŠ Angely Merici, Trnava

Školiteľka bola na prednášku kvalitne pripravená. Mala názorné pomôcky, prezentácie i aplikácie. Taktiež pracovné listy pre samostatnú prácu detí prehĺbili získavanie nových poznatkov detí z témy Ovocie a zelenina. Ďakujem za milú spoluprácu. 

Katolícka škola s MŠ A. Bernoláka, Martin

Školenie sa žiakom veľmi páčilo. Pochvaľovali si, že sa dozvedeli nové informácie a že prezentácie prebiehali interaktívnou formou. Pani školiteľky trpezlivo odpovedali na každú otázku.

Súkromná ZŠ Besst, Trnava

Žiaci si na prednášku priniesli ovocie z domu a zároveň mali k dispozícii ovocie zo školy (z projektu školy) banány a pomaranče. To bolo použité na záverečnú ochutnávku. Prednáška bola aktívnou formou, ktorá podnecovala žiakov k aktivite. Spoznávali záživnou formou hry nové chute ovocia, ktoré im bolo menej známe, spoznávali ovocie typické pre niektoré krajiny, určovali vitamíny v ovocí a ich vplyv na ľudský organizmus a taktiež spoznávali tuky, cukry, bielkoviny. prednášku môžeme vyhodnotiť ako veľmi poučnú a budeme veľmi radi, ak budeme s týmto projektom pokračovať aj v budúcnosti.

ZŠ Poľná 1, Veľký Krtíš

Žiakom bola pútavou formou odprezentovaná téma Ovocie a zelenina. Prednášajúca sa aktívne venovala žiakom a odpovedala na ich otázky. 

ZŠ Kukučínova 106 Vranov nad Topľou

Školenie prebehlo v príjemnej atmosfére. Lektorka zaujímavým a pútavým spôsobom prezentovala žiakom tému. Žiaci boli aktívni. Prezentovaná téma ich zaujala. 

ZŠ Horný Vadičov

Žiakov všetky témy zaujali, niektoré lekcie sme použili aj počas našej každoročnej školskej aktivity: Deň jablka a týždeň zdravej výživy.  Pracovné listy a prezentácie boli veľmi zaujímavo a prehľadne spracované. Ďakujeme.

ZŠ Lesná 55, Bačkov

V rámci hodín rôznych výchov sme začlenili do vyučovania témy Vášho projektu ako „Týždeň zdravej výživy“. V rámci jedného týždňa v mesiaci október sme sa teda venovali jednotlivým témam. Deťom, hlavne tým starším, sa veľmi páčila Vyvážená strava. Nakoľko ja sama sa zdravo stravujem a pravidelne niekoľkokrát do týždňa športujem, prednáška na túto tému sa mi viedla veľmi dobre. Projekt sme stihli v triedach na II. stupni. Žiakom sa to páčilo, preto sme sa dohodli, že v II. polroku pokračujeme s ďalším „Týždňom zdravej výživy II.“  Témy v jednotlivých triedach vymeníme, aby sa  deťom dostalo čo najširšie spektrum informácií. 

ZŠ Strážnická 1, Skalica

Veľmi vhodne vypracovaný projekt, vždy som si mohla manuál  dopredu naštudovať, pracovné listy sme si premietali na tabuľu a žiaci mohli pracovať s nimi interaktívne. Keď to bolo vhodné ,vytlačili sme si ich a pracovali aj s papierovou formou. Materiálne podklady boli výborne spracované a deti bavilo s nimi pracovať. Veľa sme diskutovali, porovnávali, rozprávali o skúsenostiach. Deti sa otvorili a rozprávali o sebe, a o tom ako je to u nich doma. 

ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica

Vďaka tomu si žiaci hravou formou osvojili zásady zdravej výživy, zorientovali sa v zložení potravín, správnom spôsobe ich konzumácie či skladovaní. Zároveň spoznali riziká, za ktoré je zodpovedná nesprávna výživa. Žiaci si pripravili zdravé, kreatívne a chutné ovocné výzdoby, na ktorých si potom spoločne pochutnali.

ZŠ Drienovec 44

Žiakom sa hodiny páčili, pretože lekcie sú spracované na vysokej úrovni, pútavou formou. Aj pracovné listy dopĺňali charakter hodiny a deti sa pri nich zabavili. Najviac sa im páčila téma ovocie a zelenina, kde si žiaci doniesli aj vlastné obľúbené ovocie a zeleninu do školy a urobili si medzi sebou ochutnávku spojenú s prednáškou. Praktickými ukážkami cvičenia sme si obohatili túto tému. 

ZŠ Park Angelium 8, Košice

Prednášky prebiehali aj online kvôli karanténam v triedach. Vyučujúci sa pripravili podľa dodaných manuálov k jednotlivým témam. K prednáške pripojili aj pohybové alebo tvorivé aktivity. Žiaci prejavili záujem o dané témy a oboznámili sa aj s novými poznatkami. Niektoré témy boli prednášané na celej hodine a ďalšie témy boli súčasťou vyučovacieho procesu v rámci predmetov – Prírodoveda, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova.

ZŠ a MŠ A. Kubinu, Trnava

Školenia boli zaujímavé, žiakom sa páčili. Žiaci sa naučili niečo nové. S chuťou sa pustili aj do  rôznych aktivít. Zaumienili si, že sa pokúsia zdravo stravovať a viac sa pohybovať.

ZŠ J.A. Komenského, Komárno

Deti si hravou formou osvojovali zásady zdravej výživy, naučili sa orientovať v správnom spôsobe konzumácie a skladovania, ale spoznali aj riziká nesprávnej výživy a aký je dôležitý pitný režim. Okrem digitalizovaných učebných materiálov, ktoré deti veľmi zaujali, vypracovali sme aj pracovné listy a trochu netradične sme danú tematiku spracovali v projektoch. Fotografie sme zverejnili na našej webovej stránke školy. Napriek tomu, že času na realizáciu bolo málo, určite bol tento projekt prínosom a deťom sa páčil. Ďakujeme. 

ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou

Školenie žiakov zaujalo. Veľa sa pýtali. Zistili či sa stravujú zdravo. Dozvedeli sa veľa nových a zaujímavých vecí, ktoré sa snažia uplatniť aj vo svojich rodinách. Ďakujeme!

PeadDr. Rentáta Magdziaková, ZŠ Karpatská 11, Svidník

Školenie sa deťom veľmi páčilo. Aktívne sa zapájali do rozhovoru. Mnohí si dokonca dali záväzok, že sa budú lepšie stravovať.

Pavel Bernát, ZŠ s MŠ Melíšková 650, Veľké Leváre

Školenia druhej lekcie sme na škole absolvovali v rámci Týždňa vzdelávania. K prednáškam sme zaradili aj tvorivé dielne a exkurzie. Veľmi ma teší, že žiakov téma podaná týmto spôsobom skutočne zaujala.

Mgr. Anna Tomčíková, ZŠ Bernolákova 1061, Vranov nad Topľou

Handicap našich detí je pre nás pedagógov nekonečný kolobeh snahy minimalizovať ich „nedostatky“ a v maximálnej možnej miere ich zapájať do spoločenského života, integrovať medzi zdravé deti. Projekt „Viem, čo zjem“ je pre nás jednou z ciest, ako pomáhať plniť tieto naše predsavzatia pre naše decká.

Mgr. Milada Gažovičová, Špeciálna ZŠ internátna, Spojná 6, Trnava

Deti prejavujú záujem o zdravú stravu aj v praktickom živote. Na desiatu začali vo väčšom množstve nosiť zeleninu a ovocie. V tomto smere pôsobia aj na svojich rodičov. Aj keď sladkosti majú rady, jeden deň v týždni sme si vyhradili bez nich.

Mgr. Mária Hollá, ZŠ Novomeského 11, Trenčín

My v spoločnosti Nestlé si uvedomujeme hrozby, ktoré pre deti predstavujú civilizačné choroby spôsobené nesprávnou výživou a nedostatočnou fyzickou aktivitou. Týmto projektom chceme školákom na Slovensku ukázať cestu, ako si s týmito hrozbami poradiť. Veríme, že projekt „Viem, čo zjem“ im pomôže prehodnotiť nesprávne stravovacie návyky a bude ich motivovať k zmene.

Róbert KIČINA, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko