Pravidlá projektu Viem čo zjem

Pravidlá projektu Viem čo zjem

Pravidlá projektu VIEM, ČO ZJEM - školský rok 2023/2024

1. Organizátor a odborný garant projektu

1.1. Organizátorom projektu VIEM, ČO ZJEM (ďalej len „Projekt“) je Neuropea, s.r.o., IČO: 36 696 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 43018/B (ďalej len „Organizátor“).

1.2. Projekt Viem, čo zjem je súčasťou projektu Nestlé Healthy Kids Global Programme spoločnosti Nestlé, ktorá oprávnila Organizátora na organizáciu a realizáciu Projektu MEMORANDOM o spolupráci na realizácii aktivít programu Nestlé Healthy Kids na Slovensku v školskom roku 2023/2024 zo dňa 1.7.2016.

1.3. Odborným garantom Projektu je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“), na základe písomnej dohody zo dňa 30.6.2016.

1.4. Organizátor vydáva tieto Pravidlá projektu Viem, čo zjem (ďalej len „Pravidlá projektu“).

1.5. Zámerom Projektu je:
1.5.1. osveta a popularizácia zdravej výživy u detí v cieľovej skupine 8 – 11 rokov,
1.5.2. zdôraznenie rovnováhy medzi zdravou výživou a životným štýlom,
1.5.3. zvýšiť povedomie o výžive a zdraví.

2. Miesto konania Projektu

2.1. Miestom konania Projektu sú zaregistrované základné školy so sídlom v Slovenskej republike, Projekt je koordinovaný prostredníctvom webovej stránky Projektu www.viemcozjem.sk.

3. Trvanie Projektu

3.1. Aktuálny ročník Projektu trvá od 1.9.2023 do 30.6.2024.

4. Účastníci Projektu

4.1. Účastníkom Projektu sa rozumie každá základná škola so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Škola“), ktorá sa zaregistruje do Projektu a ktorá súhlasí s týmito pravidlami projektu.

4.2. Projekt je určený žiakom základných škôl vo veku 8 – 11 rokov (3. - 5. ročníky ZŠ).

5. Registrácia do Projektu

5.1. Registráciou do Projektu sa zo strany Školy rozumie úplné vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke  Projektu www.viemcozjem.sk. Škola zodpovedá za správnosť všetkých vyplnených informácií o škole a kontaktnej osobe.

5.2. Škola sa môže do Projektu registrovať iba raz.

5.3. Škola môže do projektu prihlásiť viac tried, resp. všetky triedy, ktoré navštevujú žiaci vo veku 8 – 11 rokov (3.,4.,5. ročníky základnej školy), ktorí sú výhradnou cieľovou skupinou tohto projektu.

5.4. Každá Škola určí 1 kontaktnú osobu pre Projekt, ktorá školu do Projektu zaregistruje. O úspešnej registrácii školy do Projektu bude kontaktnej osobe doručený potvrdzujúci e-mail. Po jeho doručení sa Škola stáva účastníkom Projektu.

5.5. Kontaktná osoba sprostredkúva kontakt medzi Školou (za celú školu) a Organizátorom počas celého trvania Projektu a zodpovedá za splnenie záväzkov Školy, najmä povinných aktivít podľa bodu 6.2.

6. Predmet Projektu

6.1. Predmetom Projektu je osveta v oblasti zdravej výživy a vyváženého životného štýlu v cieľovej skupine žiakov podľa bodu 4.2., pozostávajúca z povinných a dobrovoľných aktivít.

6.2. Povinnými aktivitami Projektu pre zaregistrované školy sú:
6.2.1. Prednáška pracovníka ÚVZ SR na škole. Škola umožní a dohodne s Organizátorom termín realizácie prednášky/prednášok pracovníka ÚVZ SR v prihlásených triedach školy. Organizátor prostredníctvom webovej stránky projektu sprostredkuje Škole materiály, ktoré budú žiaci počas prednášky potrebovať (pracovné listy a pod.), pričom Škola zabezpečí iba ich kopírovanie v potrebnom množstve (podľa počtu žiakov v triedach).
6.2.2. Vlastná vzdelávacia aktivita venovaná téme zdravej výživy o dĺžke minimálne 1 vyučovacej hodiny. Škola okrem prednášky podľa bodu 6.2.1. vykoná v priebehu trvania Projektu aj jednu vlastnú vzdelávaciu aktivitu zameranú na osvetu zdravej výživy. Aktivita bude obsahovo zameraná na jednu z tém stanovených v Projekte. Vzdelávacia aktivita sa musí uskutočniť v každej z prihlásených tried Školy a musí mať dĺžku min. 1 vyučovacej hodiny. Organizátor prostredníctvom webovej stránky Projektu sprostredkuje Škole potrebné podklady k realizácii aktivity (metodiku pre učiteľa, pracovné listy pre žiakov a pod.), pričom Škola zabezpečí ich kopírovanie v potrebnom množstve (podľa počtu žiakov v triedach).

6.3. Dobrovoľnými aktivitami Projektu sú:
6.3.1. Súťaž vyhlásená Organizátorom v priebehu trvania Projektu. Zameranie súťaže určí Organizátor a bude Školy o nej informovať prostredníctvom webovej stránky Projektu. Súťaž sleduje zámer sprostredkovať žiakom témy Projektu aj menej formálnym spôsobom, hravou a zábavnou formou. Triedy majú možnosť dobrovoľne sa zapojiť do súťaže a pohybovej aktivity, pričom budú mať možnosť vyhrať vecné ceny, ktoré budú špecifikované pred začiatkom samotných súťaží.
6.3.2. Výsledky súťaže budú zverejnené na webe Projektu www.viemcozjem.sk. 
6.3.3. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o náležitostiach súťaží a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaže.
6.3.4. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok.
6.3.5. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Organizátora.
6.3.6. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Školami, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

6.4. Za realizáciu povinných aktivít (prednáška, vlastná vzdelávacia hodina) aj nepovinných aktivít (súťaž a pohybová aktivita) budú prihlásené triedy z registrovaných Škôl hodnotené bodmi. Najaktívnejšia trieda s najväčším počtom konečných udelených bodov za celé obdobie realizácie aktuálneho ročníka Projektu získa pre svoju školu cvičebné pomôcky v hodnote 500 €.

7. Osobitné ustanovenia

Zodpovednosť Organizátora

7.1. Organizátor sa zaväzuje:
•    že aj pri existencii informovaného súhlasu podľa bodu 7.2. bude pri zverejňovaní fotografického a obrazového záznamu prísne dbať na bezpečnosť a zachovanie súkromia detí a ďalších účastníkov projektu.
•    poskytovať Škole plnú súčinnosť, včasnú informovanosť a podporu pri aktivitách súvisiacich s Projektom a zohľadňovať pri tom materiálne, kapacitné a časové možnosti Školy.
•    sprístupniť Škole na webovej stránke Projektu všetky potrebné podklady a pomôcky, ktoré sú potrebné na realizáciu projektových aktivít.

Zodpovednosť školy

7.2. Škola sa registráciou do Projektu zaväzuje:
•    získať informovaný súhlas zákonných zástupcov neplnoletých žiakov zo všetkých zapojených tried, aby umožnila Organizátorovi alebo ním povereným osobám a médiám zhotovovať v súvislosti s Projektom obrazový a zvukový záznam počas celého obdobia trvania Projektu a uverejňovať ho.
•    rešpektovať pokyny Organizátora a dodržiavať ním stanovené termíny a byť nápomocná pri propagácii Projektu a jeho jednotlivých aktivít.
•    umožniť vstup do priestorov Školy zástupcovi Organizátora a ním povereným osobám, zástupcom odborného garanta, spoločnosti Nestlé, v čase realizácie aktivít týkajúcich sa tohto Projektu.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Účastníci zapojením sa do Projektu na webovej stránke www.viemcozjem.sk vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami Projektu.

8.2. Ustanovenia týchto Pravidiel Projektu, priebeh Projektu a jeho aktivity sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR.