Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Prievidza, Košovská cesta 11, PSČ 971 27, IČ 31568211, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R. (ďalej ako „Nestlé Slovensko s.r.o.“ nebo „Nestlé“)
Nestlé rešpektuje Vaše právo na súkromie, pokiaľ navštívite našu Webovú stránku a pokiaľ s nami budete komunikovať elektronickou cestou. Používame všetky nutné opatrenia a robíme maximum pre to, aby sme zabezpečili všetky osobné informácie, ktoré nám predáte. Vždy sa usilujeme o to, aby naše jednanie bolo v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov a so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v platnom znení.
Je maximálne dôležité, aby ste boli informovaní o tom, že Nestlé Slovensko s.r.o. je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.
Táto politika ochrany súkromia stanovuje postupy spracúvania informácií, ktoré vykonáva Nestlé pri používaní Internetu a akýchkoľvek iných elektronických komunikačných sietí.
Konkrétne informácie a podrobnosti k jednotlivému spracúvaniu Vašich osobných údajov poskytujeme vždy pri konkrétnom zbere Vašich osobných informácii, pokiaľ to zákon vyžaduje. V prípade, že sa tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti líšia od informácií v tomto dokumente, majú tieto konkrétne informácie alebo podrobnosti prednosť pred týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
1 Rozsah a súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov
2 Osobné údaje zbierané spoločnosťou Nestlé
3 Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov
4 Pre aké účely a ako používame osobné údaje
5 Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo
6 Vaše práva
7 Bezpečnosť a uchovanie dát
8 Ako nás kontaktovať

1 Rozsah a súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov
Táto politika ochrany súkromia sa vzťahuje na údaje, ktoré o Vás zbierame najmä za účelom ponuky výrobkov a služieb. Použitím Webovej stránky (viď nižšie), súhlasíte so zhromažďovaním a spracúvaním Vašich údajov podľa nižšie uvedených podmienok. V prípade priamo poskytnutých údajov je vždy vyžadovaný Váš samostatný súhlas.
Použitím Webovej stránky súhlasíte s podmienkami užitia, ktoré sú uvedené v tomto dokumente. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte Webovú stránku a nepredávajte nám žiadne svoje údaje. Znenie tohto dokumentu môže byť kedykoľvek zmenené a platnosť zmien je od termínu ich zverejnenia. Odporúčame, aby ste vždy kontrolovali tieto Zásady ochrany osobných údajov a zistili prípadné vykonané zmeny.

2 Osobné údaje zbierané spoločnosťou Nestlé
Nestlé môže zbierať Vaše údaje z rôznych zdrojov, vrátanie:
-    Online a elektronických interakcií, vrátane Webových stránok, mobilných aplikácií, textových správ alebo aplikácií na soc.sieťach tretích strán (napr. Facebook) (ďalej ako „Nestlé stránky“)
-    Offline interakcie, vrátanie priamych marketingových kampaní, tlačených registračných kariet, vstupov do súťaží a kontaktovaní cez Servis pre spotrebiteľov; a
-    Vašej interakcie s cieleným online obsahom (napr. online reklama), ktorý Nestlé alebo dodávatelia služieb v zastúpení Nestlé poskytujú skrze stránky tretích strán nebo aplikácií.
2.1. Údaje poskytnuté priamo
Tieto údaje nám poskytujete za určitým cieľom:
•    Osobné adresné údaje vrátane informácií umožňujúcich Nestlé osobne Vás kontaktovať (tj. meno, poštová alebo emailová adresa a telefónne číslo)
•    Demografické informácie vrátane dáta narodenia, veku, pohlavia, lokálity (napr. PSČ, mesto, štát), obľúbených výrobkov, záujmov, záľub a informácií o domácnosti alebo životnom štýle.
•    Platobné informácie vrátane tých potrebných k nákupu (tj. číslo platobnej karty, expirácia karty, fakturačná adresa)
•    Prihlasovacie údaje k profilu vrátane informácií k založeniu profilu (prihlasovacie meno/email, užívateľské meno, heslo a bezpečnostné otázky/odpovedi)
•    Odpoveď na otázku vrátanie informácie, ktorú s Nestlé zdieľate o Vašej skúsenosti s používaním výrobkov a služieb Nestlé (komentáre, návrhy, prehlásenia alebo iná reakcia vo vzťahu k výrobkom Nestlé)
•    Obsah vytvorený užívateľmi (napr. videá, fotografie a osobné príbehy, ktorý vytvoríte a zdieľate s Nestlé vložením na jeho stránky).
A to vždy za podmienky udelenia Vášho výslovného súhlasu.
2.2. Údaje, ktoré zbierame v priebehu návštevy Webovej stránky
Viac detailov o týchto dátach nájdete v Politike cookies.
2.3. Údaje z iných zdrojov
Môžeme zbierať údaje z iných legitímnych zdrojov za účelom poskytnutia našich výrobkov alebo služieb.

3 Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov
Webové stránky nie sú zamerané na deti a vedome nepožadujú ani nezhromažďujú osobné údaje osôb mladších 18 rokov. Pokiaľ zistíme, že sme nedopatrením získali údaje dieťaťa, resp. osoby  mladšej 18rokov, údaje odstránime z našich záznamov čo najskôr. Avšak Nestlé môže zbierať osobné údaje o deťoch, resp. osobách mladších 18 rokov, od rodičov alebo zákonného zástupcu, teda s ich výslovným súhlasom.

4 Pre aké účely a ako používame osobné údaje
Nestlé zhromažďuje údaje iba v nevyhnutných prípadoch. Nestlé použije Vaše údaje iba pre dohodnuté účely. Uvádzame nasledujúce príklady:
•    Online objednávky – spracúvanie a poslanie Vašej objednávky, predanie informácie o stavu objednávky.  Pozor na internetové obchody tretích strán, ktoré predávajú výrobky Nestlé – tieto nie sú kontrolované ani prevádzkované spoločnosťou Nestlé. Odporúčame, aby ste si pred poskytnutím osobných údajov, ako je napr. číslo Vašej kreditnej karty, prečítali zásady ochrany osobných údajov daného online obchodu.
•    Spravovanie profilu – vytvorenie a správa profilu (účtu), vrátane administratívy lojálnych programov, ktoré sú prepojené s Vaším profilom (účtom).
•    Servis pre spotrebiteľov – poskytnutie spotrebiteľských služieb, vrátane reakcií na Vaše otázky, sťažnosti a všeobecné informácie k našim výrobkom. Servis pre spotrebiteľov môže využívať rôzne formy komunikácie ako emailu, listu, telefónu alebo online chatov.
•    Spojenie so spotrebiteľom – väčšie a aktívnejšie zapojenie s našimi výrobkami a službami. Môže zahŕňať zverejňovanie obsahu pre spotrebiteľa
•    Personalizácia – Nestlé môže kombinovať údaje z rôznych zdrojov (napr. Webových stránok a offline aktivít). Toto prepojenie poskytuje Nestlé kompletný obrázok spotrebiteľa a na druhú stranu umožňuje Nestlé poskytnúť lepšie služby a personalizáciu, vrátane:
Webových stránok – zlepšenie a personalizácia skúseností na stránkach s využitím údajov z prihlasovacích informácií, informácií o počítači a/lebo informácií o predchádzajúcom použití stránok
Výrobkov – vylepšenie výrobkov Nestlé, aby uspokojili potreby spotrebiteľov, s použitím demografických informácií, profilovaní spotrebiteľa a spätnej informácie od spotrebiteľa.
Cielená reklama – ponuka reklamy podľa záujmov. Na jednej strane Nestlé využíva informácie zhromaždené na svojich stránkach a stránkach tretích strán. Tento druh reklamy sa nazýva „online behaviorálna reklama“ alebo „cielená reklama“. Typicky je vykonávaná pomocou cookies alebo podobnými technológiami.
•    Marketingová komunikácia – poskytnutie marketingových informácií, pokiaľ ste súhlasili s ich posielaním. Tieto môžu byť zdieľané cez SMS, emaily alebo online reklamu a cez komentáre. Pokiaľ ste súhlasili s obdržaním SMS, budú doručované v súlade s podmienkami poskytovateľa služieb, ktoré môžu byť spoplatnené.
•    Sociálne siete – poskytovanie sociálne komunikácie vrátane:
    Nástroje komunity Webových stránok  – pri návšteve Webovej stránky cez komunitný nástroj, vložíte recept, obrázok alebo iný obsah, Nestlé môže použiť a zobraziť údaje, ktoré zdieľate na týchto stránkach.
    Virálne nástroje – napr. pozvanie priateľa, kde môžete zdielať správy, informácie o výrobku, súťaži alebo iné s rodinou alebo priateľmi. Typicky vyžaduje zber a použitie kontaktných údajov (meno, email) pre doručenie jednorazovej správy/obsahu adresátovi.
    Soc.siete tretích strán – pokiaľ použijete „Facebook Connect“ alebo „Facebook Like“, môže Nestlé použiť osobné údaje. Tieto nástroje Nestlé integruje na stránky za účelom usporiadania súťaží a umožnenia zdieľania obsahu s priateľmi. Použitím nástroja Nestlé môže získať určité údaje zo sociálnej siete. Viac o tejto problematike nájdete v podmienkach užitia poskytovateľa sociálnych sietí.
    Iné – údaje môže Nestlé používať pre iné špecifické účely vrátania dennej údržby a zabezpečenia stránok, k vyhodnocovaniu demografických štúdií a auditov a pre spotrebiteľské prieskumy.

5 Komu oznamujeme vaše osobné údaje a prečo
Nestlé nebude nikdy zdieľať Vaše osobné údaje s žiadnou treťou stranou, ktorá ich hodlá použiť pre účely priameho marketingu, pokiaľ sme Vás o tom dopredu neinformovali a Vy ste nám k tomu neposkytli výslovný súhlas.
Nestlé môže zdieľať Vaše osobní údaje so spoločnosťami, ktoré sú pod riadením Nestlé Group prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva (súhrnne „skupina Nestlé“). Nestlé môže tiež zdieľať Vaše osobné informácie s tretími stranami, avšak iba vo výslovne dohodnutých prípadoch.
Poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia
Môžeme využívať tretiu stranu, ako sú poskytovatelia služieb, sprostredkovatelia a dodávatelia pre zaistenie podpory interných funkcií Webových stránok a pre pomoc so správou Webových stránok alebo ich funkciami, programami a propagačnými akciami. Tretie strany môžu spracúvať Vaše údaje v rozsahu týchto služieb.
Nestlé spolupracuje s takými tretími stranami, ktoré sa môžu nachádzať v inej krajine, než z ktoré pristupujete na Webovú stránku. Tieto tretie strany a ich zamestnanci môžu prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi v rámci poskytovania svojich služieb. Tieto tretie osoby musia vždy poskytnúť rovnakú úroveň zabezpečenia Vašich osobných údajov ako Nestlé a sú viazané písomnou zmluvou o spracúvaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, podľa ktorej budú Vaše osobné údaje uschovávané v súkromí, zabezpečené a budú spracúvané iba na základe špecifických pokynov Nestlé.
Partneri a spoločná propagácia
Čas od času sa môžeme zúčastniť spoločného programu alebo propagačnej akcie v rámci Webových stránok s ďalšou spoločnosťou, organizáciou alebo inou renomovanou treťou stranou a v rámci priebehu tejto udalosti bude dochádzať k zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov, avšak iba s Vaším výslovným súhlasom. Pokiaľ sú v rámci propagačnej akcie Vaše osobné údaje zhromažďované (alebo zdieľané s) inou spoločnosťou ako Nestlé, budeme Vás o tom informovať pri zbere týchto dát.  V rámci propagačných akcií s účasťou inej spoločnosti môžeme poskytnúť samostatný odkaz na zásady ochrany osobných údajov danej spoločnosti a odporúčať Vám prečítať si ich pred zdieľaním osobných údajov, pretože nemôžeme zaručiť, že daná spoločnosť dodržuje rovnaké zásady ochrany osobných údajov ako Nestlé. Pokiaľ si neprajete, aby boli Vaše osobné údaje zhromažďované alebo zdieľané s inou spoločnosťou, môžete sa pri zhromažďovaní osobných údajov vždy rozhodnúť nezúčastniť sa akcie.

6 Vaše práva
6.1. Právo odhlásenia z marketingovej komunikácie
Máte právo Opt-out, nepovoliť marketingovú komunikáciu; to môžete vykonať takto:
(a)    Nasledovaním pokynov danej marketingovej komunikácie
(b)    Pokiaľ máte účet v Nestlé, máte možnosť zmeniť podmienky udelenia súhlasu v časti nastavenia profilu
(c)    Kontaktovaním nás na emailovej adrese: info@nestle.sk .
Pokiaľ zmeníte podmienky udelenia súhlasu pre marketingovú komunikáciu, stále môžete dostávať administratívne komunikácie z Nestlé, ako potvrdenie objednávky a oznámenie o aktivitách účtu (potvrdenie účtu, zmeny hesla).
6.2. Prístup a oprava
Máte právo na prístup ku svojím osobným údajom. Vždy môžete kontrolovať alebo aktualizovať osobné údaje, ktoré sme zhromaždili v rámci Vašej registrácie na Webovej stránke. Pokiaľ tak chcete urobiť, otvorte prosím zodpovedajúcu sekciu na Webových stránkach (pokiaľ je dostupná). Prípadne nás kontaktujte.

7 Bezpečnosť a uchovanie dát
7.1. Bezpečnosť údajov
Nestlé má nastavených niekoľko bezpečnostných meraní pre udržanie Vašich osobných údajov v bezpečí:
•    Zabezpečenie operačného prostredia – Nestlé zhromažďuje Vaše osobné údaje v zabezpečenom prostredí, ktoré je prístupné iba pre zamestnancov Nestlé, agentúry a zmluvných partnerov na princípe „nutnosti“. Nestlé dodržuje v tomto zmysle všeobecne uznávané priemyselné štandardy.
•    Šifrovanie informácií o platobnom styku – Nestlé používa štandardizované šifrovanie k zabezpečeniu citlivých finančných informácií (informácie o platobnej karte).
•    Povolenie prístupu na účet – Nestlé vyžaduje, aby registrovaní užívatelia potvrdili platnosť svojej identity (prihlasovacie údaje, heslo) pred vstupom na stránky alebo pri zmenách na účte. Toto opatrenie zamedzuje neautorizovanému prístupu.
Tieto zabezpečenia sa nevzťahujú na údaje, ktoré verejne zdieľate napr. na komunitných stránkach.
7.2. Uchovanie dát
Nestlé bude uchovávať osobné údaje iba počas nevyhnutne nutnej doby pre uvedené účely, pre zodpovedanie Vášho dotazu alebo vyriešenie problému, poskytnutie lepších a nových služieb a za podmienky dodržania všetkých zákonných nariadení.

8 Ako nás kontaktovať
Nestlé je prevádzkovateľ údajov a spracúva ich v rozsahu týchto Zásad. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, sťažnosti, či komentáre týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo našich postupov pri spracúvaní informácií, kontaktujte nás prosím písomne na Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, alebo pošlite elektronickou správu na consumer.service@sk.nestle.com  alebo zavolajte 0800 135 135 v pracovných dňoch v dobe 8-11.30 a 13-16.
Copyright ©   Nestlé, 2015