Podmienky

Podmienky

Podmienky používania webových stránok spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. a webových stránok značiek vlastnených spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o.

Úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Prievidza, Košovská cesta 11, PSČ 971 27, IČ 31568211, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R. (ďalej ako „Nestlé“).
Správcom týchto webových stránok je Nestlé. Copyright k týmto webovým stránkam prináleží Société des Produits Nestlé S.A., pričom Nestlé je oprávnená k výkonu týchto práv.
Informácie o cookies nájdete tu.
Váš vstup na webové stránky spoločnosti Nestlé (ďalej ako „Webové stránky“) a ich používanie sa riadia týmito podmienkami používania.
Server, na ktorom sú Webové stránky umiestnené, môže byť prevádzkovaný mimo územia štátu, z ktorého stránky navštevujete.

Súhlas a zmena podmienok používania

Vstupom na Webové stránky, po zoznámení sa s Podmienkami používania potvrdzujete, že ste si ich prečítali, pochopili ich a bez výhrad ste prijali Podmienky používania v znení všetkých zverejnených zmien, a že s nimi súhlasíte.

Spoločnosť Nestlé si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že si vyhradzuje právo tieto podmienky upravovať podľa svojho uváženia a zverejňovať upravené Podmienky používania na Webových stránkach. Preto Vám spoločnosť Nestlé odporúča tieto Podmienky používania pravidelne kontrolovať a zoznamovať sa so všetkými zmenami.

Povolené užitie

Majte na pamäti, že všetko použitie a príspevky (obrázky, videá) nesmú mať zakázanú povahu alebo nesmú byť protizákonné.

Vyvarujte sa:

  • akémukoľvek úkonu, ktorý by mohol znamenať porušenie súkromia (vrátane nahrávania informácií o súkromí bez súhlasu zainteresovanej osoby), alebo iných zákonných práv jednotlivcov;
  • používaniu Webovej stránky na očierňovanie alebo krivé obvinenie Nestlé, jej zamestnancov alebo iných jednotlivcov, alebo podobného konania, ktoré by znamenalo stratu dobrého mena Nestlé;
  • presúvaniu takých súborov, ktoré obsahujú vírusy a môžu spôsobiť poškodenie vlastníctva Nestlé alebo vlastníctva iných jednotlivcov;
  • zverejneniu alebo nahrávaniu akýchkoľvek neautorizovaných materiálov na Webové stránky vrátane tých, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemnosti alebo hanobenie Nestlé alebo systémov a bezpečnostných sietí tretích strán, nactiutŕhanie, rasizmus, neslušnosť, vyhrážky, pornografiu či iné protiprávne jednanie;
  • prepojovaniu Webových stránok akýmkoľvek spôsobom poškodzujúcim dobré meno a povesť Nestlé s inou webovou (internetovou) stránkou;
  • skresľovaniu či upravovaniu obsahu Webových stránok, používaniu obsahu Webových stránok nedovoleným spôsobom.

Súhlasíte s tým, že nebudete používať akékoľvek materiály či služby z Webových stránok spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek národný či medzinárodný právny predpis či medzinárodnú zmluvu, alebo tieto Podmienky používania Webových stránok.

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné informácie alebo materiály zaslané na Webové stránky podliehajú politike Nestlé o súkromí a ochrane osobných údajov.
Nestlé plne rešpektuje právo na ochranu súkromia.
Nestlé vždy usiluje o to, aby jeho jednanie bolo v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) a so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
Spracúvanie osobných údajov bude vždy prebiehať výlučne s Vaším súhlasom.
Vaše údaje budú spracúvané Nestlé v postavení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje sám alebo prostredníctvom niektorého zo sprostredkovateľov.

Práva duševného vlastníctva

Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na Webových stránkach sú vlastníctvom Société des Produits Nestlé S.A., resp.  Nestle alebo iného výslovne uvedeného vlastníka; v tom prípade boli umiestnené na Webové stránky s jeho súhlasom.
Môžete reprodukovať ukážky či úryvky z  Webových stránok pre súkromné využitie (nekomerčné) za predpokladu, že neporušíte autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená poznámka o copyright. Žiadnu reprodukciu akékoľvek časti Webových stránok nesmiete predať alebo distribuovať za účelom obchodného zisku, ani ich nesmiete upravovať alebo zahŕňať do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo webovej stránky.
Ochranné známky, logá, znaky a servisné značky (spoločne “ochranné známky") zobrazené na Webových stránkach patria Nestlé. Nič, čo sa nachádza na Webových stránkach, sa nesmie chápať ako uznanie povolenia alebo práva použiť ktorúkoľvek z ochranných známok zobrazených na  Webových stránkach. Akékoľvek použitie/zneužitie ochranných známok zobrazených na Webových stránkach, alebo v rámci ľubovoľného obsahu na Webových stránkach, s výnimkou prípadov stanovených v týchto podmienkach používania, je prísne zakázané. Návštevníkom stránok Nestlé oznamuje, že bude dôsledne a rázne dbať na dodržiavanie svojich práv duševného vlastníctva v plnom rozsahu poskytnutom právnym poriadkom, vrátane trestného stíhania za závažné porušenie zákona.
Všetky príspevky alebo materiály neosobného charakteru, ktoré posielate elektronickou poštou (e-mailom) alebo iným spôsobom na Webové stránky, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, poznámok, návrhov a iných podobných materiálov nie sú a nebudú považované za dôverné ani súkromné. Čokoľvek prenášate alebo posielate sa stáva vlastníctvom Nestlé a môže byť použité na rôzne účely, vrátane, no nie výlučne, rozmnožovania, poskytovania informácií, ich prenosu, publikovania, vysielania a preposielania. Používaním Webových stránok dávate s uvedeným svoj neodvolateľný súhlas. Okrem toho používaním Webových stránok dávate svoj neodvolateľný súhlas s tým, že akékoľvek nápady, výtvarné diela, vynálezy, vývojové trendy, návrhy alebo koncepcie obsiahnuté v ktoromkoľvek príspevku, ktorý pošlete na Webové stránky, môže Nestlé použiť na akékoľvek účely (vrátane, no nie výlučne, vývoja, výroby, propagácie a trhového predaja produktov). Za žiadne takéto použitie nepatrí finančné ohodnotenie v prospech osoby alebo strany, ktorá poskytla informácie, nápady, diela, návrhy alebo akékoľvek iné obdobné materiály a obsah. Samotným poskytnutím tiež zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tieto materiály/obsah nie sú urážlivé a že ich použitie zo strany Nestlé neporuší práva nijakej tretej strany. Spoločnosť Nestlé nie je zaviazaná použiť poskytnuté informácie.

Presnosť a úplnosť informácií

Nestlé sa snaží o zverejňovanie presných informácií a straní sa uvádzania zavádzajúcich informácií. Návštevou Webových stránok však beriete na vedomie, že Webové stránky sú poskytované bez akýchkoľvek záruk.
Pokiaľ by sa ukázalo, že napriek snahy Nestlé sú zverejnené informácie nepresné či neúplné, súhlasíte s tým, že Nestlé nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s užitím takých informácií či so spoľahnutím sa na také informácie, a to v rozsahu prípustnom platným právnym poriadkom.
Berte prosím na vedomie, že akékoľvek spoliehanie sa na informácie/údaje uvedené na webových stránkach Nestlé je na Vaše vlastné riziko. Súhlasíte s tým, že ste sami plne zodpovedný za vyhodnotenie týchto informácií.
Nestlé nezodpovedá za škody priame (poškodenie počítača) nebo nepriame (strata zisku), ktoré by Vám prípadne vznikli v dôsledku používania Webových stránok či informácií z Webových stránok.
Webové stránky môžu obsahovať odkazy, ktorými sa môžete dostať mimo sieť Nestlé. Nestlé neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo funkčnosť týchto webových stránok mimo siete Nestlé. Odkazy na napojenie sú poskytnuté v dobrej viere a Vy súhlasíte s tým, že nebudete činiť Nestlé zodpovedným za prípadné škody, ktoré by Vám vznikli užitím webových stránok (informácií na nich zverejnených).
Nestlé Vám dôrazne odporúča, zoznámiť sa a starostlivo si prečítať podmienky prevádzkovania na ostatných webových stránkach, ktoré navštívite.
Pokiaľ ste prevádzkovateľom stránok tretej strany a chcete sa pripojiť na stránky Nestlé, Nestlé nie je zodpovedné za tieto prepojenia, pokiaľ neuvediete presnú URL adresu domovskej stránky (bez prepojenia na nižšie úrovne). Prípadne pokiaľ sa prezentujete ako partner alebo zástupca Nestlé, nesmiete používať nastavenie obrazu („framing“) alebo podobné praktiky, a musíte zaistiť, aby sa  Webová stránka Nestlé otvárala do nového okna.

Kontaktujte nás

Tieto stránky sú prevádzkované spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza. Ak máte dotaz alebo komentár ku stránkam, kontaktujte nás (i) emailom, (ii) telefonicky alebo (iii) písomne na adrese Nestlé Slovensko s.r.o., Servis pre spotrebiteľov, Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza.

Miestne určenie Webových stránok a rozhodné právo

Výrobky, materiály, ponuky a informácie na týchto Webových stránkach sú určené výhradne pre užívateľov alebo zákazníkov v Slovenskej republike. Nestlé vyhlasuje, že výrobky a obsah týchto stránok nezodpovedajú a ani nie sú vhodné pre iné trhy.
V prípade Vášho záujmu sa informujte u miestneho distribútora o dostupnosti výrobkov na Vašom trhu. Výrobky uvedené na týchto stránkach sú čisto vizuálna prezentácia a ako taká nezodpovedá skutočnej veľkosti, farebnosti obalu a pod.
Používaním tejto webovej stránky tiež súhlasíte, že akýkoľvek spor alebo nárok vzniknutý z použitia tejto Webové stránky alebo vzťahujúci sa k tejto Webové stránke sa bude riadiť podľa slovenského práva a bude riešený výhradne vecne a miestne príslušnými súdmi v Slovenskej republike.

Copyright © Nestlé, 2015